Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
DWORSKIE SMAKI SP. Z O.O.

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Wobec powyższego Dworskie Smaki Sp. z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Dworskie Smaki Sp. z o.o. , Mościbrody 52, 08 – 112 Wiśniew, NIP 821-23-42-092 jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres Mościbrody 52, 08 – 112 Wiśniew, drogą elektroniczną na adres e – mail:dwor.moscibrody@cr.pl lub telefonicznie pod numerem 600680339.

 

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne:
  imię, nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, adres, poczta e – mail, numer telefonu.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: dostawcy usług IT, biuro rachunkowe, inne podmioty z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług, z którymi zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych produktów lub usług przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów;
 2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych.
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. ograniczenia przetwarzania danych
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
  nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”.
  Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym
  celu.
 6. prawo do przenoszenia danych:
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej
  zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres Dworskie Smaki Sp. z o.o. , Mościbrody 52, 08 – 112 Wiśniew, drogą elektroniczną na adres email: dwor.moscibrody@cr.pl lub zadzwoń pod numer: 600680339 . Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.